Narodna in univerzitetna knjižnica

Aktualno

Poslanstvo in vizija osrednjih območnih knjižnic

 

 


11. – 12. maja 2005 je tim OOK v Ribnem oblikoval poslanstvo in vizijo osrednjih območnih knjižnic.

13. in 14. maja 2008 je bila na delavnici v Fiesi narejena prenova besedil poslanstva in vizije OOK in izbrani so bili strateški cilji za obdobje 2008-2011.

23. septembra 2008 je tim OOK dopolnil in sprejel končno verzijo poslanstva in vizije do leta 2013 ter Strateški načrt 2008-2011

 

 

 

 

 

Poslanstvo

Koordiniramo, povezujemo in usmerjamo delo splošnih knjižnic v regijah. S partnerskim odnosom ustvarjamo pogoje za medsebojno zaupanje. Omogočamo izmenjavo primerov dobre prakse, spodbujamo in izvajamo strokovna izobraževanja. S tem aktivno ustvarjamo pogoje za kvalitativen preskok pri opravljanju poslanstva vseh splošnih knjižnic.
Prepoznavamo potrebe svojih območij in skrbimo za krepitev identitete regij.
Osrednje območne knjižnice seznanjamo kulturne in izobraževalne ustanove v regijah s svojim delom in z njimi sodelujemo pri skupnih projektih.
Soustvarjamo takšen nacionalni knjižnični sistem, ki omogoča vsem državljanom Slovenije enoten in enakopraven dostop do informacij.
Partnersko sodelujemo z Ministrstvom za kulturo pri oblikovanju programov in njihovega financiranja. Ministrstvo ima možnost skupaj z nami izvajati nacionalne in mednarodne projekte.

Za uresničitev poslanstva skrbi tim osrednjih območnih knjižnic, ki ga sestavljajo direktorji in regijski koordinatorji.

Tim je strokovno telo, ki sooblikuje politiko razvoja splošnega knjižničarstva v Sloveniji in vodi dialog z vsemi partnerji, ki vplivajo na razvoj stroke.
Skupna vizija daje moč timu, osrednjim območnim knjižnicam in ostalim splošnim knjižnicam pri sprejemanju odločitev, in gotovost, da se bodo dogovorjeni programi izvedli.
Nova spoznanja in dognanja knjižničarske stroke si člani tima izmenjujemo s kolegi iz tujine in jih posredujemo tako knjižnicam kot drugim kulturnim ustanovam.
Smo spoštovan, enakopraven sogovornik nosilcem državnih oblasti.
Z zaupanjem in medsebojnim spoštovanjem ustvarjamo pozitivno vzdušje v timu in med osrednjimi območnimi knjižnicami.

 

Vizija do 2013

Osrednje območne knjižnice skrbimo za enakopravno zastopanost splošnih knjižnic v regiji in podpiramo njihovo raznolikost. S skupnimi projekti razvijamo nove dejavnosti in rešujemo skupne probleme.
Skrbimo za kvalitetne zbirke tradicionalnega in elektronskega gradiva ter informacij za vse uporabnike in njihove specifične potrebe.
Urejeno financiranje vseh splošnih knjižnic podpira razvoj knjižnične dejavnosti v regijah. Zato osrednje območne knjižnice promoviramo splošne knjižnice in povečujemo vedenje in odgovornost lokalne politike do njih.
Z drugimi kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami v regijah vzpostavljamo partnerske odnose.
Tim osrednjih območnih knjižnic, ki ga sestavljajo direktorji in regijski koordinatorji, je stična točka in v evropskem okolju prepoznaven kot strateško, svetovalno in strokovno telo za področje splošnih knjižnic.
Delamo timsko, ”večplastno” in odprto komuniciramo, koordiniramo in vodimo nacionalne in mednarodne projekte. Smo nosilci napredka na področju uvajanja novih tehnologij, informacijske in bralne pismenosti ter procesa vseživljenjskega učenja. Zbiramo, predlagamo, presojamo in posredujemo ideje, potrebne za enakomeren razvoj regij.
Odprto sodelujemo z vsemi, ki vzpodbujajo napredek in razvoj knižničarstva v Sloveniji.
Pri načrtovanju zaposlitev sledimo 19. členu Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah in 14. členu Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.
Osnovna dejavnost, vključno z zaposlovanjem kadrov, je programsko financirana. Dopolnjujemo jo s projekti, ki so financirani iz nacionalnih in evropskih virov.
Ob urejenem financiranju in kadrovski pokritosti dosegamo:
-     40 % vključenost prebivalstva v splošne knjižnice
-     40 % digitalizacijo dragocenega domoznanskega gradiva, ki omogoča uporabnikom virtualno dostopnost do virov in ščiti originalno gradivo.
Območnost v Sloveniji je v evropskem okolju vzorčni model organiziranosti splošnih knjižnic.

 

Poslanstvo in vizija domoznanske dejavnosti v slovenskih knjižnicah

Poslanstvo

Domoznanstvo je veda, ki raziskuje, opisuje in proučuje vsa področja človekovega ustvarjanja in védenja o določenem geografskem območju.

Domoznanska dejavnost v knjižnicah pomeni zbiranje, strokovno obdelavo in ustrezno hranjenje domoznanskega gradiva ter posredovanje informacij iz tega gradiva. Omogoča raziskovanje in predstavljanje lokalnega prostora. Temelji na tradiciji in zakonodaji.

Domoznanci se odzivamo na potrebe časa in okolja.

Pri svojem delu se povezujemo s sorodnimi ustanovami v našem prostoru in sodelujemo z uporabniki, drugimi knjižničarji, dobavitelji, ustanovitelji , financerji in mediji.

Dokumentiramo in predstavljamo spomin (preteklost) in utrip (sedanjost) skupnosti ter tako ohranjamo kulturno dediščino in krepimo identiteto lokalnega prostora.

 

Vizija

Domoznanska dejavnost je urejena po načelu regionalnosti. Jasno so določene domoznanske naloge in koordinacija knjižnic v regiji.

Domoznanstvo pokriva ves slovenski kulturni in narodnostni prostor, ustvarjena je domoznanska mreža.

Velik del gradiva je digitaliziran in dostopen preko spleta, zato je več možnosti za raziskovalno in publicistično delo. Izpolnjeni so pogoji za nov knjižničarski profil bibliotekarja-raziskovalca v domoznanskem oddelku.

Informacije, ki jih nudimo našim uporabnikom, so kvalitetne in lahko dostopne.

Hranjenje dragocenega domoznanskega gradiva temelji na domačih in mednarodnih priporočilih in standardih.

V lokalnem prostoru povezujemo posameznike in organizacije ter z njimi sodelujemo pri skupnih projektih.

Domoznanska knjižnica je ogledalo kraja in nepogrešljiva v življenju in delovanju posameznikov in organizacij.