Narodna in univerzitetna knjižnica

O nas


Naloge

Center za razvoj knjižnic opravlja naslednje z Zakonom o knjižničarstvu določene osnovne naloge:
  • zbira, obdeluje in posreduje statistične in druge podatke o delovanju knjižnic,
  • vodi razvid knjižnic,
  • pripravlja strokovne podlage za sprejem splošnih predpisov in strokovnih priporočil s področja knjižničarstva,
  • koordinira posebne dejavnosti osrednjih območnih knjižnic.
Poleg tega svetuje knjižnicam in izdaja mnenja v zvezi s problematiko knjižnic na osnovi uveljavljenih strokovnih izhodišč, izvaja raziskovalno in razvojno delo na svojem področju, ter razvojne in aplikativne projekte s področja knjižničarstva, sodeluje pri izpopolnjevanju in usposabljanju knjižničnih delavcev, skrbi za promocijo knjižnic in njihove dejavnosti ter usklajuje dejavnost knjižnic s pristojnimi ministrstvi in drugimi subjekti, katerih delo odločilno vpliva na knjižnično dejavnost.