Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Analitični prikazi

Študije

Izobraževanje

Novosti v knjižničnem sistemu Slovenije

2016

Knjižnični sistemi in ukrepi za razvoj BK in BP (dr. Eva Kodrič-Dačić, Gorazd Vodeb) 

Delo v Sekciji za ohranjanje (Preservation and Conservation Section) in obisk specialnih knjižnic (Mojca Dolgan Petrič, mag. Špela Zupanc) 

Bibliografski podatki in sistemi: razvoj in implementacija modelov (Milena Bon) 

Splošne knjižnice: finančna vzdržnost mreže (Blaž Lesjak) 

Študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva (dr. Primož Južnič) 

Priprava strokovnih priporočil (Standardi za splošne knjižnice) (dr. Gorazd Vodeb) 

Strateške usmeritve izvajanja posebnih nalog OOK: strokovna izhodišča za spremembe (Milena Bon) 

Slovenske knjižnice v številkah v letu 2015 (Blaž Lesjak) 

Sistem splošnih in regijskih knjižnic na Češkem (Milena Bon, Marko Aupič) 

2015

Bon, M. Infrastruktura splošnih knjižnic za prost dostop do informacij 

Bon, M. Izvajanje posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic (OOK) 2010-2013: poročilo 

Čelebič, T. Pregled podatkov s področja kulture v Sloveniji 

Kodrič-Dačić, E. Smernice za oblikovanje, sprejem, spremljanje, revidiranje in preklic področnih strokovnih priporočil (strokovnih standardov), ki so v pristojnosti Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost 

Kodrič-Dačić, E. Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja 2013-2015 

Tizaj Marc, D. Rezultati statističnih meritev 2014 

Trplan, B. Stanje knjižnične dejavnosti splošnih knjižnic po območjih 2014:2013 

Vodeb, G. Družbeni vidiki dostopnosti informacij v vsakdanjem življenju na podeželju: predstavitev disertacije