Narodna in univerzitetna knjižnica

Analitični prikazi

Študije

Izobraževanje

Študije

Knjižnice glasbenih šol v šolskem letu 2018-2019

Poročilo o delavnicah o izzivih in ukrepih za uresničevanje Strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice za obdobje 2018-2028

Financiranje knjižnične dejavnosti: splošne knjižnice

Šolske knjižnice v šolskem letu 2017-18

Domoznanska dejavnost v slovenskih splošnih knjižnicah in v Univerzitetni knjižnici Maribor, stanje na dan 31. 12. 2016

Raziskava slovenskih specialnih knjižnic

Knjižnice v dijaških domovih in izpolnjevanje določil Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe

Doseganje razvojnih usmeritev Standardov za splošne knjižnice veljavnih v obdobju 2005-2017: raziskava

Izpolnjevanje določil Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe v knjižnicah glasbenih šol

Identifikacija in bibliografski opis glasbenih virov: priročnik za knjižnice glasbenih šol v sistemu COBISS

Poročilo o dejavnosti osrednjih območnih knjižnic (OOK): IZVAJANJE POSEBNIH NALOG V OBDOBJU 2014-2016

Strokovna izhodišča za spremembe izvajanja posebnih nalog OOK  Pripombe na strokovna izhodišča in odziv skupine

Izpolnjevanje določil Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe v šolskih knjižnicah

Poročilo o meritvah šolskih knjižnic

Študija prostorske simulacije mreže splošnih knjižnic

Model knjižnice za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja, vključno z modelom zagotavljanja in koordinacije knjižničnih storitev za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja na področju celotne države

Informacijsko komunikacijska oprema (IKT) po območjih osrednjih območnih knjižnic: poročilo o popisu za leto 2013

Poročilo o izvajanju posebnih nalog OOK 2010-2013

OOK poročilo o izvajanju dejavnosti 2007 - 2009

Metodologija izračunavanja in prikazovanja kazalcev uspešnosti knjižnic

Meritve razvitosti knjižnic in problematika določb Pravilnika o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe

Zasnova prostorske analize dostopnosti dejavnosti splošnih knjižnic za prebivalstvo

Raziskava o izvajanju posebnih nalog OOK

Knjižnice in kulturna dediščina: problematika strokovnih definicij in aktualnih normativnih rešitev

Knjižnični sistem Slovenije 2009-2010: stanje, trendi, izzivi

Vzpostavitev ustreznega statusa knjižnice za slepe in slabovidne v sistemu (javnih) knjižnic

Slovenske splošne knjižnice danes

Osrednje območne knjižnice 2003–2006

Strokovna izhodišča za izvajanje knjižnične dejavnosti

Smernice za izvajanje knjižnične dejavnosti splošnih in šolskih knjižnic ob uporabi skupnih virov

Analiza stanja in možnosti ukinitve nadomestil za včlanitev v slovenske splošne knjižnice