Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Koordinacija posebnih nalog OOK

Izobraževanja za OOK 2013

V letu 2013 so predvidena naslednja izobraževanja za koordinatorje, direktorje, informatike, domoznance iz osrednjih območnih knjižnic:

 1.      Reševanje konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencev

·    TRAJANJE:2 dni, 16 pedagoških ur

·    KRAJ IZVEDBE:Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, Ljubljana, II. nadstropje

·    TERMIN:13. in 14. 2. 2013

·    ČAS: 9 – 16.15 oz. po dogovoru

· UDELEŽENCI: Delavnica je namenjena koordinatorjem in informatikom ali domoznancem iz osrednjih območnih knjižnic.

· POGOJI UDELEŽBE: v sodelovanju z ACS in BIC organizacija ter izpeljava strokovnega usposabljanja -izvedba za zaključeno skupino OOK na ACS-upo 2 udeleženca iz OOK.

·   CILJ: Udeleženci pridobijo nova znanja in spretnosti za obvladovanje konfliktnih situacij.

Izobraževanje odraslih je področje, pri katerem se tisti, ki se z njim ukvarjamo, srečujejo z zelo različnimi udeleženci, ki imajo različne cilje, vrednote, interese. Ravno ti različni, pogosto tudi nasprotujoči si cilji, vrednote in interesi pa so lahko tudi vzrok za konflikte, ki so sicer vsakdanji pojavi, hkrati pa stresno vplivajo na naše tako zasebno kot delovno življenje. Izogniti se jim je skoraj nemogoče, ljudje pa lahko razvijemo svoje sposobnosti obvladovanja konfliktov in prepričanje, da je razreševanje mogoče.

Ker se danes tudi v izobraževalnih in svetovalnih situacijah strokovni sodelavci pogosto znajdemo v konfliktnih situacijah, ki jih sprožijo udeleženci, smo zasnovali dvodnevni program, ki smo ga poimenovali Reševanje konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencev.

·       VSEBINA:

1.      teoretsko ozadje konfliktov,

2.      opredelitve konfliktov in kako jih prepoznamo,

3.      udeleženci bodo razmislili tudi o svojih izkušnjah s konflikti.

Program sodi med programe izobraževanj v mrežah izobraževanja odraslih in je ovrednoten z 1 točko. Ob izpolnjevanju pogojev, ki jih program predvideva, boste prejeli potrdilo Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport o profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

 ·     NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, praktični prikazi, delavnica

· DELAVNICO IZVAJA: mag. Zdenka Birman Forjanič, 01/58 42 571, elektronska poštazdenka.birman.forjanic@acs.si

·   KOTIZACIJA:  Izvedbo programa v celoti sofinancirata Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Evropski socialni sklad, zato je udeležba na dvodnevni delavnici za vas brezplačna.

 

2.      Metodologija raziskovalnega dela

·       TRAJANJE: 1 dan, 8 pedagoških ur

·       KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova 12

·       TERMIN: 22. maj 2013

·       ČAS: 9 – 16.15

·      POGOJI UDELEŽBE: izvedba za zaključeno skupino več udeležencev iz OOK.

·       CILJ: udeleženci pridobijo znanja in spretnosti iz metodološkega področja, ki bodo podpirala spremljanje in zbiranje podatkov iz svojega območja OOK.

Načrtovanje in izvajanje nekaterih aktivnosti v okviru knjižnične dejavnosti, ki so zaupane območnim knjižnicam, je možno le s poznavanjem različnih okoliščin in zbiranjem podatkov. To pa pomeni, da je v praksi nujno zbiranje in analiziranje različnih vrst podatkov ter permanentno sledenje stanju in potrebam okolja.

K tem aktivnostim strokovne delavce zavezujejo tudi različni predpisi.

Celotno dejavnost je nujno predhodno dobro načrtovati. Pri zbiranju podatkov, analizi in pripravi poročil je potrebno poznati nekatere zakonitosti družboslovnega raziskovanja in metode oz. tehnike zbiranja podatkov, njihovega analiziranja in priprave poročil.

Program je načrtovan z namenom, da se udeleženci seznanijo z aktivnostmi v fazi priprave na zbiranje podatkov in z nekaterimi metodami raziskovalnega dela, ki jih bodo lahko uporabljali.

·       VSEBINA:

1. vrste podatkov, ki jih strokovni delavci potrebujejo (morajo poznati) za izdelavo analiz,

2. predstavitev postopkov in raziskovalnih metod,

3. oblikovanje osnutka operativnega načrta zbiranja podatkov.

 ·      NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, praktični prikazi, delavnica, delo v skupinah

·       DELAVNICO IZVAJA: prof. Raduška Žepič

·       KOTIZACIJA: 50 EUR/OOK

 

3.      Protokol svetovalnega dela

·       TRAJANJE: 1 dan, 8 pedagoških ur

·       KRAJ IZVEDBE:  NUK – učilnica, Leskoškova 12

·       TERMIN: 12. junij 2013

·       ČAS: 9.00 – 16.15

·       POGOJI UDELEŽBE: izvedba za zaključeno skupino več udeležencev iz OOK.

·   CILJ: udeleženci pridobijo znanja in spretnosti, ki jim omogočajo in podpirajo njihovo svetovalno vlogo  in naloge.

Vsaka svetovalna dejavnost in aktivnost sestoji iz vsaj dveh prvin. Prva se nanaša na naloge in vsebine svetovalnega dela. Druga pa na stike in odnose, ki se pri izvajanju svetovalnega dela vzpostavljajo in na vlogo ter odgovornost svetovalca v tem razmerju.  

Iz tega izhaja, da mora svetovalec natančno poznati naloge in vsebine, ki jih mora s svojim delom »pokriti«, obenem pa tudi poznati in obvladovati načela dobre komunikacije.

Zaradi kompleksnosti procesov je pomembno, da se svetovalno delo in strokovna podpora pozorno načrtujeta, da se oblikujejo protokoli svetovanja, ki definirajo postopke oz. procese in pripravijo opomniki za posamezne konkretne svetovalne aktivnosti.

Program je načrtovan z namenom, da udeleženci pregledajo, katere naloge v okviru svetovalnega dela nalagajo predpisi in se dogovorijo oziroma konkretizirajo njihove vsebine ter smer strokovne pomoči in podpore. Ob tem bi poskušali oblikovati podlago načrta svetovalnega dela in primera opomnika. S tem bi prispevali tudi k poenotenju dela različnih OOK.

·       VSEBINA:

1. vsebinski vidiki in oblike svetovalnega dela in strokovne podpore,

2. etični vidiki in načela svetovalne komunikacije in odgovornost svetovalca, spoštovanje potreb udeleženca,

3. oblikovanje mini akcijskega načrta svetovalnega dela.

·        NAČIN IZVEDBE:  predstavitve, delo v skupinah, praktični prikazi, delavnica, itd.

·        DELAVNICO IZVAJA: prof. Raduška Žepič

·       KOTIZACIJA: 50 EUR/OOK

 

4.      PAM – prostorska analiza mreže

 ·       TRAJANJE: 1 dan, 6 pedagoških ur

·       KRAJ IZVEDBE:  NUK – učilnica, Leskoškova 12

·       TERMIN: 2. oktober 2013 (prestavljeno s 17. septembra)

·       ČAS: 9.00 – 16.15

·       UDELEŽENCI: Delavnica je namenjena koordinatorjem  iz osrednjih območnih knjižnic.

·       POGOJI UDELEŽBE: izvedba za zaključeno skupino udeležencev iz OOK.

·       CILJ: Udeleženci pridobijo nova znanja in spretnosti za analizo okolja ter načrtovanje mreže.

·       VSEBINA:

Delavnica bo predstavila pristope k analizi okolja iz strokovne literature. Izpostavila bo problem dostopnosti, zatem pa predstavila osnovne pojme GIS, povezane podatke o prostoru, prebivalstvu in knjižnični statistiki ter predstavila podporo GIS pri analizi okolja, dostopnosti lokacij knjižnic in dejanskih uporabnikov, ki bo vzpostavljena v okviru projekta Prostorska analiza knjižnične mreže (PAM).

·        NAČIN IZVEDBE:  predavanja, praktični prikazi

·        DELAVNICO IZVAJA: mag. Gorazd Vodeb

·        Delavnica je brezplačna.


5. Strategija OOK do 2016

·       TRAJANJE: 1 dan

·       KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova 12

·       TERMIN: 23. (in 24.) oktober 2013 prestavljeno na 12. 12. 2013

 

 

·       ČAS: 9.00 – 16.15

·  UDELEŽENCI: Delavnica je namenjena direktorjem, koordinatorjem, informatikom, domoznancem, nabavnim...  iz osrednjih območnih knjižnic in nekaterim drugim akterjem v tem odnosu.

·       POGOJI UDELEŽBE: delo z območjem OOK.

·       CILJ: udeleženci sodelujejo na delavnici z namenom oblikovanja dokumenta OOK.

·       VSEBINA:

1. pregled podlag

2. delo v skupini

3. oblikovanje dokumenta

·       NAČIN IZVEDBE: predstavitve, delavnica, priprava dokumenta

·       DELAVNICO IZVAJA: Milena Bon z delovno skupino

·       KOTIZACIJA: odvisno od števila udeležencev

 


Reševanje konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencev

V priponki je gradivo.

Priponke:
Obvladovanje konfliktov

Metodologija raziskovalnega dela